Przepisy dla samorządów na 2017 rok

Oto regulacje prawne dotyczące samorządów, weszły one w życie 1 stycznia 2017 roku.:

Akt prawny Czego dotyczy zmiana
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 250); zmiana wprowadzona ustawą z 22 czerwca 2016 r. nowelizującą prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020) Gdy rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów (nie można zlecić tego w trybie in-house własnej spółce komunalnej). Wynika to z ust. 2a w art. 6 p.z.p. dodanego ustawą nowelizującą. Jeżeli gmina jest podzielona na sektory, to postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza się odrębnie dla każdego z sektorów.

Ze względu na nowe regulacje trzeba będzie zweryfikować uchwały śmieciowe w gminach i ewentualnie je zmienić.

Ponadto zmiany obejmą art. 6d ustawy, który był często przywoływany jako jedna z podstaw prawnych uchwał w sprawie powierzenia zakładom gospodarki komunalnej zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin. Sytuacja taka wymusi dokonanie oceny obowiązywania tych uchwał przez rady gmin.

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o  zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020) Wchodzą w życie niektóre regulacje prawa zamówień publicznych, np. art. 36a ust. 2a p.z.p. (dotyczący obowiązku osobistego wykonania kluczowych części usług lub robót przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14 (czyli w trybie in-house), art. 67 ust. 1 pkt 12–15 oraz ust. 8–13 p.z.p., art. 144b p.z.p., art. 146 ust. 1 pkt 7 p.z.p. i art. 146a p.z.p (dotyczące udzielania zamówień in-house i nadzoru nad udzielaniem takich zamówień).

Przed udzieleniem zamówienia z wolnej ręki należy wykazać m.in., że ponad 90 proc. działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę (lub osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134) Zmiany (powiększenie) granic: miasta Opola – kosztem gmin Dobrzeń Wielki, Komprachowice, Prószków i Dąbrowa; miasta Rzeszowa – kosztem gminy Świlcza; miasta Szczecina – kosztem gminy Goleniów (powiat goleniowski); gminy Jaśliska (powiat krośnieński) – kosztem gminy Komańcza (powiat sanocki); gminy Gołdap (powiat gołdapski) – kosztem gminy Kowale Oleckie (powiat olecki); miasta Czarnków – kosztem gminy Czarnków; gminy Spytkowice (powiat wadowicki) – kosztem gminy Alwernia (powiat chrzanowski); miasta Trzebnica – kosztem gminy Trzebnica; miasta Rejowiec – kosztem gminy Rejowiec (powiat chełmski); miasta Nakło nad Notecią – kosztem gminy Nakło nad Notecią (powiat nakielski); miasta Jastarnia – kosztem gminy Jastarnia (powiat pucki); miasta Morawica – kosztem gminy Morawica; miasta Wieleń – kosztem gminy Wieleń (powiat czarnkowsko-trzcianecki); miasta Opatówek – kosztem gminy Opatówek (powiat kaliski); miasta Środa Wielkopolska – kosztem gminy Środa Wielkopolska (powiat średzki); miasta Dziwnów – kosztem gminy Dziwnów (powiat kamieński); miasta Mielno – kosztem gminy Mielno (powiat koszaliński); miasta Mierosławiec – kosztem gminy Mierosławiec (powiat wałecki).

Status miasta zyskają: Rejowiec w powiecie chełmskim, Morawica w powiecie kieleckim, Opatówek w powiecie kaliskim, Mielno w powiecie koszalińskim.

Gminie Jastarnia odebrany zostanie status miasta i jednocześnie zostanie on nadany miejscowości Jastarnia.

Gmina Wąbrzeźno w powiecie wąbrzeskim będzie się nazywała gmina Ryńsk.

Ustawa z 6 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 753) Nowelizacja przyznaje posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsceświadczenia pieniężne. Przyznawać je będzie w drodze decyzji i wypłacać co miesiąc starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu w Polsce osoby uprawnionej do świadczenia. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) Wprowadzenie rozwiązań zapewniających rodzinom poczucie bezpieczeństwa, w sytuacji gdy może wystąpić nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcia udzielać będą m.in. asystenci rodzin, a wypłata świadczenia będzie obowiązkiem gminy (środki na ten cel przekaże wojewoda) – więcej na ten temat napiszemy za tydzień.
Obwieszczenie ministrafinansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779) W 2017 r. stawki maksymalne będą nieco niższe (dokładnie o 0,9 proc.) niż obowiązujące obecnie. Nie znaczy to jednak, że wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą zostać zmniejszone o 0,9 proc. Stawki nie mogą jednak przekraczać maksymalnych na 2017 r. – czyli te, które przekraczają tę wysokość, należy obniżyć.
Ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010) Nowelizacja wprowadza nowy sposób naliczania stawek dotacji dla szkół i placówek. Chociaż większość zmian wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., jednak część z nich należało uwzględnić już na etapie składania przez szkoły czy placówki informacji o planowanej na  2017 r. liczbie uczniów. Do słownika pojęć wprowadzono takie określenia, jak gmina wiejska, wiejska, wiejsko-miejska, rok budżetowy, wskaźnik mieszkańców. Brak tych definicji nie będzie już utrudniał przyznawania dotacji. Doprecyzowano też pojęcie liczby uczniów, tak aby samorządy nie mogły przy jej wyliczaniu zaniżać dotacji wypłacanej prywatnym placówkom.

                                           Źródło – http://serwisy.gazetaprawna.pl

Czym jest samorząd terytorialny?

Organizacja publiczna jest tym, co może i czasami stwarza określone problemy, a nam nanosi pianę na usta, lecz nie oszukujmy się – bez niej nie sposób byłoby poprawnie funkcjonować.

Nie bez powodu ludzie od zarania dziejów tworzą określone społeczności czy ustroje – począwszy od pojęcia suwerena z zagadnień filozofii społecznej oraz koczowniczych plemion, poprzez zgrane polis i średniowieczne grody, aż po współczesną demokrację.

Współpraca pozwala nam bowiem na optymalną organizację trybu prowadzonego życia, podejmowanych decyzji i akcji. Jedną z organizacji wspomnianego typu, jest opisywany tutaj samorząd terytorialny.

Czym jest samorząd terytorialny?

Najprościej rzecz ujmując, samorząd terytorialny to nic innego, jak organizacja określonej społeczności lokalnej (np. w gminie), bądź regionalnej, a zatem nieco większej (województwo).

Organizacja ta podejmuje się realizacji celów o charakterze administracyjnym, wedle których tworzona jest wspólnota, w ramach której podejmowane są decyzje o podejmowaniu ustalonych zadań.

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego:

Demokracja – prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie gmin oraz radni są wybierani poprzez demokratyczne wybory, które są równe, tajne, powszechne i demokratyczne.

Pomocniczość – brzemię sprawowania władzy publicznej winno znaleźć się na barkach tych instytucji, które najbliższe są zainteresowanym obywatelom.

Unitarność – Państwo stanowi jednolitą całość, zaś województwa, powiaty oraz gminy nie są autonomiczne.

Samorząd terytorialny w Polsce:

Został on przywrócony w 1990 r., natomiast 01.01.1990 wprowadzony został trójstopniowy podział terytorialny oraz trzy szczeble samorządu:

  • Wojewódzki
  • Powiatowy
  • Gminny

 

Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym to Samorządowcy mogą zaprezentować dorobek pracy dla społeczności lokalnych, bez której trudno sobie wyobrazić obraz Polski. W bieżącym roku obchodzimy 22 rocznicę powołania samorządu terytorialnego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samorządowców dla wspólnot lokalnych, okres ten stał się epoką rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.